Sinine Äratus nõuab Eesti metsade raiemahu vähendamist

You are currently viewing Sinine Äratus nõuab Eesti metsade raiemahu vähendamist

PRESSITEADE
MTÜ Sinine Äratus

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna noorteorganisatsioon Sinine Äratus nõuab, et järgmiseks kümneks aastaks koostatav metsamajanduse arengukava (MAK2030) tagaks, et aastane raiemaht Eesti metsades oleks maksimaalselt 8 miljonit tihumeetrit.

Sinine Äratus mõistab hukka viimaste aastate arengud metsamajanduses, mis on soodustanud kasumikeskse metsatööstuse eelistamist jätkusuutlikule loodusvarade kasutamisele ning rõhutame, et looduslike ressursside jaotamine peab tagama Eesti looduse tervise ja elurikkuse.

Vastavalt 1997. aastal vastuvõetud Eesti metsapoliitika raamdokumendile on maksimaalne võimalik aastane puidukasutuse suurus kõigis Eesti metsades (mis tagab raie- ja uuenemise eeskirju järgides ka metsavarude taastumise) 7,8 miljonit tihumeetrit aastas.

Samuti toetab 8 miljoni tihumeetrilist aastase raiemahu ülempiiri SEI Talinna keskuse 2019. aasta lõpus valminud raport metsanduse arengukava stsenaariumitele põhjendades seda sellega, et suurem raiemaht mõjuks kahjulikult Natura direktiivide poolt kaitstavatele liikidele.

Vastavalt eelpoolmainitud Eesti metsapoliitika raamdokumendile on metsanduse arengul kaks lahutamatut ja teineteisest tulenevat üldeesmärki:

1) säästlik (ühtlane, pidev ja mitmekülgne) metsandus, mille all mõeldakse metsade ja metsamaade hooldamist ja kasutamist sellisel viisil ja sellises tempos, mis tagab nende bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ja potentsiaali praegu ning võimaldab ka tulevikus teisi ökosüsteeme kahjustamata täita ökoloogilisi, majanduslikke ning sotsiaalseid funktsioone kohalikul, riiklikul ja globaalsel tasandil;

2) metsade tõhus majandamine, mille all mõeldakse kõigi metsaga seotud hüvede ökonoomset tootmist ja kasutamist nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis.

Võrdluseks: Keskkonnaagentuuri andmete järgi oli 2017. aasta raiemaht 12 508 240 tihumeetrit, 2018. aasta raiemaht 12 741 000 tihumeetrit ja 2019. aasta raiemaht hinnanguliselt 11 300 000 tihumeetrit.

Eesti loodus on ennekõike rahvuslik pärand ja selle püsimine on õnn iseenesest. Sinine Äratus kui rahvuslikult meelestatud noorteliikumine tahab, et ka järgmistel põlvkondadel oleks võimalus kasvada üles elurikkas ja mitmekesises keskkonnas.

Foto: Triin Lang

This Post Has One Comment

  1. Heljje

    Nii nagu hind, nii maht eratootja seisukohast. Saite mahu vähendamise aastaks .🇪🇪

Lisa kommentaar