MTÜ Sinine Äratus põhikiri

I Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing Sinine Äratus on vabatahtlik füüsiliste isikute ühendus, mis tegutseb kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega.
1.1.1 Ühingu nimi on Sinine Äratus ja ühingu peakorter asub Tartus.
1.2 Sinise Äratuse tegevuse eesmärgid on:
1.2.1 tutvustada noorte seas rahvuslikke väärtusi ja konservatiivset maailmavaadet;
1.2.2 osaleda ausa ja Eesti Vabariigi põhiseadusest lähtuva poliitika kujundamisel;
1.2.3 anda noortele võimalus olla ühiskondlikult aktiivne ja mõjutada tulevikus Eesti riigi poliitikat igal tasandil;
1.2.4 laiendada noorte silmaringi ühiskondlikel teemadel;
1.2.5 pakkuda liikmetele võimalust leida omale mõttekaaslasi ja sõpru.
1.3 Eesmärkide saavutamiseks kasutab Sinine Äratus järgmisi vahendeid:
1.3.1 [kehtetu – 06.07.2024]
1.3.2 [kehtetu – 06.07.2024]
1.3.3 ühendus korraldab harivaid seminare erinevate ühiskondlikult aktiivsete inimestega;
1.3.4 ühendus avaldab meedias oma arvamust ja annab välja pressiteateid.

II Liikmete õigused ja kohustused

2.1 Sinise Äratuse liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga 15–30-aastane Eesti Vabariigi kodanik, kes tunnistab Sinise Äratuse põhikirja. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise üle otsustab Sinise Äratuse juhatus.
2.2 Sinise Äratuse liikmel on õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühenduse tegevuse kohta.
2.3 Sinise Äratuse liige on kohustatud järgima vastavas järjekorras Eesti Vabariigi põhiseadust, Sinise Äratuse põhikirja ning Sinise Äratuse juhatuse otsuseid.
2.4 Sinise Äratuse juhatus võib liikme ühendusest välja arvata:
2.4.1 tema kirjaliku avalduse alusel;
2.4.2 kui ta ei ole 6 kuu jooksul osalenud ühelgi Sinise Äratuse üritusel. Liikmel on õigus mõjuva põhjuse korral (nt. ajateenistus, alaline elukoht välismaal jne.) paluda vabastust antud kohustusest;
2.4.3 kui tema tegevus on vastuolus ühenduse põhikirja, eesmärkide, juhtorganite otsustega, kui ta on oluliselt rikkunud üldtunnustatud kõlblus- ja moraalinorme, kahjustanud ühenduse mainet või varalist seisundit;
2.4.4 kui ta on saanud 31-aastaseks.
2.5 Sama ringkonna alla kuuluvad liikmed valivad enda seast ja esitavad juhatusele Ringkonnajuhi, kelle vastutusalasse kuuluvad järgnevad ülesanded oma tegevuspiirkonnas: Olemasolevate liikmete haldamine, uute liikmekandidaatide vastuvõtmine ja ürituste korraldamine. Ringkonnajuht täidab oma ülesandeid koostöös juhatusega. Korraliselt valitud Ringkonnajuhi ametiaeg on üks aasta.
2.5.1 Kui Ringkonnajuht taandab ennast ametikohalt kirjaliku avalduse teel, või taandatakse keskjuhatuse poolt tööülesannete mitterahuldava täitmise korral, saab Ringkonnajuhiks valimistel teiseks enam hääli saanud isik.
2.5.2 Kui ringkonna liikmeskond ei ole Ringkonnajuhti valinud, või taandamise juhul asendusliikme puudumise korral, on juhatusel õigus, vajaduse tekkel, nimetada enda otsusega isik ajutiseks Ringkonnajuhiks kuni valimisteni.
2.5.3 Ringkonnajuhil on õigus valida ja määrata endale liikmeskonna seast abilisi, kes toetavad teda tööülesannete täitmisel.
2.5.4 Ringkondade geograafilise ulatuse määrab Sinise Äratuse juhatus
2.6 Sinise Äratuse asutajaliikmetele, kes osalesid ühenduse asutamiskoosolekul 30. novembril 2012, jääb elu lõpuni hääleõigus üldkoosolekul. Kui asutajaliige on saanud 31-aastaseks, ei saa ta kuuluda Sinise Äratuse juhatusse. Üldkoosolekul on võimalus võtta asutajaliikmelt hääleõigus, kui ta on eksinud punkti 2.4.3 vastu.

III Juhtimine

3.1 Sinise Äratuse kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, mille kutsub vähemalt kord aastas kokku juhatus või vähemalt 1/5 liikmetest ja kus võivad osaleda kõik Sinise Äratuse liikmed. Üldkoosoleku toimumisest tuleb teada anda vähemalt kaks nädalat varem.
3.2 Igal üldkoosolekul osaleval liikmel on üks hääl. Hääli ei saa volitada. Üldkoosolek võib muuta Sinise Äratuse põhikirja 2/3 osalejate nõusolekul, kuid põhikirjas toodud eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 kõigist liikmetest luba.
3.3 Sinise Äratuse juhatus valitakse üldkoosolekul ja sinna võib kuuluda kolm kuni seitse liiget.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest.
3.5 Juhatus valib enda seast häälteenamuse alusel esimehe, kes juhib ja koordineerib organisatsiooni tegevust.
3.6 Õigus esindada Sinist Äratust meedias on kõigil juhatuse liikmetel.
3.7 Kui Sinise Äratuse liige taandab end, saab juhatusse inimene, kes jäi häälte arvult eelmistel valimistel juhatusest esimesena välja.

IV Majandustegevus ja vara jaotus

4.1 Sinise Äratuse peamiseks tuluallikaks on liikmete annetused.
4.2 Sinine Äratus kasutab oma majanduslikke vahendeid ainult põhikirja kehtestatud eesmärkide läbiviimiseks. Majanduslike vahendite kasutamise üle otsustab juhatus.
4.3 Ühenduse võib lõpetada vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle mõnele teisele Eesti rahvusriigi säilimise eest seisvale mittetulundusühingule või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

PDF